Pas als de laatste boom geveld is...
De laatste rivier vergiftigd is...
De laatste vis gevangen is...
Pas dan zal de mens begrijpen...
Dat geld niet eetbaar is!
Welkom

Welkom!

Welkom op de website van Actiecomité Red de Voorkempen vzw! Op deze website vind je alle informatie over onze activiteiten en dossiers over de hele Voorkempen.

Interesse?

Sta je achter onze idealen en doelstellingen en ben je gemotiveerd om een steentje bij te dragen in onze organisatie? Laat het dan weten en contacteer ons!

Nieuwsflash

Zaterdag 18 december 2021

WeTransfer is geen beveiligde zending

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

WeTransfer is geen beveiligde zending

Wanneer iemand een bestuurlijk beroep instelt tegen een vergunningsbeslissing vereist de regelgeving dat die persoon gelijktijdig en ‘per beveiligde zending’ een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan de vergunningsaanvrager en aan de vergunningverlenende overheid in eerste aanleg (artikel 56, derde lid Omgevingsvergunningsdecreet).

In zijn arrest van 14 oktober 2021 (RvVb-A-2122-0126) spreekt de Raad zich uit over de vraag of een verzending via WeTransfer met downloadbewijs een ‘beveiligde zending’ uitmaakt (artikel 2, 2° Omgevingsvergunningsdecreet).

De Raad oordeelt dat dat niet het geval is en een verzending via WeTransfer met downloadbewijs niet gelijk te stellen is met een ‘afgifte tegen ontvangstbewijs’. Een afgifte tegen ontvangstbewijs veronderstelt een analoge, persoonlijke overhandiging. Een louter downloadbewijs bevat geen handtekening van de ontvanger (dit in tegenstelling tot een ontvangstbewijs dat wordt gegeven na afgifte waarop, naast de datum, ook de handtekening van de ontvanger wordt aangebracht). Een WeTransfer-zending is evenmin een door de Vlaamse regering toegelaten betekeningswijze.

Contactpersoon

Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC)

0475 70 64 23

Arrest

pdf bestandArrest RvVb-A-2122-0126 (181 kB)

Zaterdag 18 december 2021

Lopende procedures

VZW “Aktiekomitee RED DE VOORKEMPEN” heeft tot doel “het behoud en het herstel van de eigen aard, de verscheidenheid en het ongeschonden karakter en de duurzaamheid van het leefmilieu in het administratief arrondissement Antwerpen.”

 

Steeds tracht de vereniging op een positieve wijze mee te werken met de overheid om de doelstellingen te bereiken.

Indien dit niet lukt, is de vereniging meermaals genoodzaakt bezwaarschriften in te dienen en eventueel zelfs gerechtelijke stappen te ondernemen.

 

Momenteel lopen volgende procedures:

 

1) verzoekschrift bij het Grondwettelijk Hof omtrent de achteruitgang die we vaststellen inzake inspraak en openbaarheid van bestuur, meer bepaald tot vernietiging van :

-          Decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de procedures, met inbegrip van de artikelen 6 en 9  (Staatsblad 14 juni 2021)

-          Decreet van 2 juli 2021 tot wijziging van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, inzonderheid artikel 8 (Staatsblad 8 juli 2021).

 

2) bezwaarschrift bij de Provincie Antwerpen inzake een verkavelingsaanvraag voor een perceel gelegen Gaaiendreef 7, Schoten.

Bij  arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen dd  7/10/2021 werd de verkavelingsvergunning Gaaiendreef Schoten geschorst op verzoek van Red de Voorkempen e.a.

 

3) bezwaarschrift bij de Vlaamse Regering, ingediend op 4/9/2021, tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor woningbouw in de wijk Hoekakker te Ekeren.

 

4) bezwaarschrift bij Raad van State inzake spoorvertakkingscomplex Oude Landen Ekeren tegen de Vlaamse Regering voor definitieve vaststelling GRUP op 28/6/2019.

 

 

Gunstig resultaat:

Op 2/1/2019 heeft RdV, samen met enkele buren, bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de vernietiging gevraagd van de omgevingsvergunning verleend aan de nv Vooruitzicht en de cv De Ideale Woning, voor het aanleggen van het park Hoekakker te Ekeren.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het standpunt van Rdv (+ buren) gevolgd en de omgevingsvergunning werd vernietigd op 19/8/2021.

Dinsdag 13 juni 2017

Overkapping en Oosterweel en de gevolgen.

Zaterdag 24 Juni 2017 in Kasteel van Schoten om 9,30 uur

Uitnodiging presentatie Overkapping Ring En Oosterweel en gevolgen.