Pas als de laatste boom geveld is...
De laatste rivier vergiftigd is...
De laatste vis gevangen is...
Pas dan zal de mens begrijpen...
Dat geld niet eetbaar is!
Wet+op+het+vrijwilligerswerk

Wet op het vrijwilligerswerk

In het Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2006 verscheen de wet op het vrijwilligerswerk.

Deze wet houdt ondermeer een informatieplicht in aan de leden van de vereniging.

Onze vereniging is een VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK.

Onze organisatie werkt enkel met vrijwilligers en er is geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten voorzien. Gedane kosten worden natuurlijk (mits voorlegging van de juiste bewijsstukken) terugbetaald.

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog of zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Om zijn verantwoordelijkheid te dekken, sluit onze vereniging voor elke activiteit telkens een provinciale verzekeringspolis “Vrijwilligerswerk” af bij Dexia-Verzekeringen via de Provincie Antwerpen. Wij zijn bij de Provincie erkend onder nummer ANT20070304. Deze polis houdt de waarborgen “Burgerlijke Aansprakelijkheid”, “Rechtsbijstand” en “Lichamelijke Ongevallen” in.

De leden, die actief zijn in de vereniging, zijn eveneens tot geheimhouding verplicht, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

Voor de volledige tekst van de verzekeringspolis en alle verdere info kan U steeds terecht bij voorzitter Jef Rombouts of secretaris Luc Melis.

Links

Vrijwilligerswerk Vlaanderen

Alle informatie over vrijwilligerswerk!

Website: www.vrijwilligerswerk.be

Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk Antwerpen

Bij het Provinciaal steunpunt vrijwilligerswerk Antwerpen kunnen vrijwilligersorganisaties en lokale overheden uit de provincie Antwerpen terecht voor vorming in vrijwilligersbeleid en het beheer van een vrijwilligersorganisatie, voor publicaties en informatie.

Website: www.vrijwilligerswerk.be/node/steunpunten/antwerpen